Съобщение за свикване на Годишно Общо Събрание

Home / За нас / Информация за инвеститорите / Съобщение за свикване на Годишно Общо Събрание

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите с дата 20.06.2024 г. и при липса на кворум с резервна дата 05.07.2024 г.

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ с уникален идентификационен код PREM20240620  

Проведено Извънредно общо събрание на акционерите 25.09.2023 г.

Протокол от проведено ИОСА, списък на присъствалите акционери и пълномощни за участие в ИОСА.

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите са дата 25.09.2023 г. и при липса на кворум с резервна дата 10.10.2023 г.

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на извънредно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ с уникален идентификационен код PREM20230925

Проведено редовно общо събрание на акционерите 21.06.2023 г.

Протокол

Пълномощни за участие в ОС

Списък на присъствалите акционери

Във връзка с отправено предложение от акционер за добавяне на нова точка в дневния ред на РГОСА и вписването и в ТР, публикуваме актуализирани Покана и материали за провеждане на РГОСА на Премиер Фонд АДСИЦ с уникален код на събитието PREM20230621

Актуализирани материали

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание с дата на провеждане 21.06.2023 г.

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ с уникален идентификационен код PREM20230621

Проведено редовно общо събрание на акционерите 22.06.2022 г.

Протокол
Пълномощно за участие в ОС
Списък на присъствалите акционери

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите с дата 22.06.2022 г.

Протокол на СД за свикване на ОСА 
Покана за свикване на ОСА
Пълномощно за участие на ОСА
Писмени материали
  Доклад ДВИ
 Доклад на одитен комитет

Проведено  общо събрание на акционерите от 03.09.2021г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
Списък на присъствалите акционери
Пълномощно за участие на ОСА
 Пълномощно за участие на ОСА
 Пълномощно за участие на ОСА

Извънредно общо събрание на акционерите 03.09.2021 г.

Покана
Пълномощно за участие в ОС
Материали за ОС
Протокол на СД за свикване на ОСА

Редовно годишно общо събрание на акционерите от 22.06.2021г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите
Списък на присъствалите акционери
Пълномощно за участие на ОСА
 Пълномощно за участие на ОСА
 Пълномощно за участие на ОСА
 Пълномощно за участие на ОСА

Годишно общо събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ на 22.06.2021 г.

Документи за свикване на ОСА
Годишен индивидуален отчет за 2020 г.
Бележки към Годишен индивидуален финансов отчет за 2020 г.
Годишен индивидуален доклад за дейността за 2020 г.
Одиторски доклад върху индивидуален отчет
Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.
Бележки към Годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.
Годишен консолидиран доклад за дейността за 2020 г.
Одиторски доклад върху консолидиран отчет
Информация за членове на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ Дипломи на членове на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ Доклади
Проект за Устав на Премиер Фонд АДСИЦ Проект на правила за риска по чл.28 от ЗДСИЦДС Актуализирана политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите

Общо събрание на акционерите 16.09.2020 г.

Протокол от общо събрание на акционерите
Пълномощно за участие в ОС
Списък на присъствалите акционери

Отлагане на Редовно годишно общо събрание от 01.09.2020 г., поради липса на кворум

Протокол от общо събрание на акционерите
Пълномощно за участие в ОС
Списък на присъствалите акционери
Пълномощно за участие в ОС

Годишно общо събрание 01.09.2020 г.

Покана
Пълномощно за участие в ОС
Материали за ОС
Протокол на СД за свикване на ОСА

Извънредно общо събрание на акционерите 01.08.2019 г.

Протокол от общо събрание на акционерите
Пълномощно за участие в ОС
Списък на присъствалите акционери

Извънредно общо събрание на акционерите 17.07.2019 г. – липса на кворум

Протокол от общо събрание на акционерите
Пълномощно за участие в ОС
Списък на присъствалите акционери

Извънредно общо събрание на акционерите 17.07.2019 г. – актуализирани материали за ИОСА с добавяне на проект на устав одобрен от КФН

Покана
Пълномощно за участие в ИОС
Материали за ИОС
Протокол на СД за свикване на ИОСА

Извънредно общо събрание на акционерите 17.07.2019 г.

Покана
Пълномощно за участие в ИОС
Материали за ИОС
Протокол на СД за свикване на ИОСА

Годишно общо събрание 12.06.2019 г.

Покана
Пълномощно за участие в ОС
Материали за ОС
Списък на присъствалите акционери
Пълномощни
Протокол от общо събрание на акционерите

Годишно общо събрание 2018 г.

Покана
Пълномощно за участие в ОС
Материали за ОС
Присъстващи акционери чрез представители
Протокол за липса на кворум
Пълномощни
Протокол от общо събрание на акционерите
Упражнени гласове чрез представители

Годишно общо събрание 2017 г.

Покана
Пълномощно за участие в ОС
Материали за ОС
Присъстващи акционери чрез представители
Протокол за липса на кворум
Протокол от общо събрание на акционерите
Упражнени гласове чрез представители

Годишно общо събрание 2016 г.

Покана
Правила за участие в ОС чрез кореспонденция и за получаване на пълномощни чрез електронни средства
Пълномощно за участие в ОС чрез представител
Материали за ОС
Материали за ОС
Условия и ред за получаване на пълномощни
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Уведомление за дивиденти
Решения на ОС
Протокол от общо събрание на акционерите
Упражнени гласове чрез представители

Годишно общо събрание 2015 г.

Протокол от ОС за 2015г.
Уведомление за дивиденти
Присъстващи акционери чрез представители
Решения от ОС

Общо събрание на акционерите 28.05.2015 г.

Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Материали за общо събрание на акционерите – част 1
Материали за общо събрание на акционерите – част 2

Общо събрание на акционерите 05.06.2014 г.

Протокол от ОСА
Решения на ОСА
Присъстващи акционери чрез представители

Общо събрание на акционерите 10.09.2013

Протокол от ОСА
Решения на ОСА
Присъстващи акционери чрез представители
Политика за възнаграждения

Извънредно общо събрание на акционерите

Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Материали за общо събрание на акционерите – част 1
Материали за общо събрание на акционерите – част 2
Публикация на покана за общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите за 2012 г.

Дневен ред
Материали за Общото събрание

Общо събрание на акционерите

Дневен ред
Материали за Общото събрание