Новини

Home / Новини

04.05.2023 г.

Правила за вътрешно подаване на сигнали

На 03 май 2023 г. „Премиер Фонд“ АДСИЦ прие Правила за вътрешно подаване на сигнали, в изпълнение на чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. Лицата, подаващи сигнал могат да го направят на посочените имейл адрес (signals@4pr.eu) и седалище на дружеството, както и до Комисия за защита на личните данни. Сигнал се подава с използването на утвърдената бланка за сигнали, която можете да получите от наш служител или да изтеглите от тук: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=69

Виж Правилата

18.08.2021 г. Уведомление относно промяна на Директора за връзки с инвеститорите

04.02.2020 г. Уведомление във връзка с ЗМДВИП

04.02.2020 г. Уведомление по чл.112 Д от ЗППЦК

14.01.2020 г.    Поради допусната техническа грешка публикуваме ново Уведомление по чл.112 б, ал.12 от ЗППЦК и чл.24, ал.1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за успешно приключване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала

13.01.2020 г.    Уведомление по чл.112 б, ал.12 от ЗППЦК и чл.24, ал.1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за успешно приключване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала

12.11.2019 г.    Уведомление по чл.84, ал.1 от ЗППЦК

24.09.2019 г.  Съобщение по чл.92а, ал.1 и 2 от ЗППЦК

24.09.2019 г. Проспект за увеличение на капитала одобрен от КФН с Решение № РГ-05-1255-7 от 12.09.2019 г.

23.11.2018 г.  Директор за връзки с инвеститори – считано от 23.11.2018 г. за ДВИ на Премиер фонд АДСИЦ е назначена Силвия Душкова Николова.

17.09.2018 г. Уведомление относно очет по 100б, ал. 3 от ЗППЦК.

12.06.2018 г. През изтеклото тримесечие „Премиер фонд“ АДСИЦ сключи дългосрочни договори за отдаване под наем на собствени недвижими имоти.

Уточниние относно облигационна емисия

Право да получат лихвени плащания имат облигационерите, закупили облигации не по-късно от 3 работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане (вписани в книгата на облигационерите, водена от ЦД, 1 работен ден преди датата на съответното плащане), съответно правото да получат последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията имат облигационерите, закупили облигации не по-късно от 5 работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията (вписани в книгата на облигационерите, водена от ЦД, 3 работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията).

С решение № 584 – Е от 12.06.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от “Премиер фонд” АДСИЦ.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации

През първото тримесечие на 2018г.  дружеството придоби следните инвестиционни имоти:

– промишлени сгради и земя в гр. Русе, с обща площ от 57 227 кв. м.,

Съгласно решение на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ от 07 декември 2017 г. е издадена емисия облигации на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон и чл. 44 от Устава на дружеството при следните параметри:

– Емитент, издател на емисията – Премиер Фонд АДСИЦ;

– Пореден номер на емисията – Първа;

– ISIN код на емисията – BG2100024178;

– Дата на емитиране – 15.12.2017 г.

– Размер на облигационната емисия – 20 000 000 лева;

– Брой облигации – 20 000 броя;

 

– Вид на облигациите – обикновени;

– Вид на емисията – непублична;

– Срок на емисията – 8 години (96 месеца);

– Валута: лева;

– Лихва – 6.50 % проста лихва на годишна база;

– Период на лихвено плащане – на 6 месеца – 2 пъти годишно;

През последното тримесечие на 2017г.  дружеството придоби следните инвестиционни имоти:

– промишлени сгради в гр. Русе, с обща площ от 11 591 кв. м..,

– недвижими имоти, находящи се в гр. София, ж.к. Люлин, а именно: Шоурум с площ от 339.99 кв. м. и Гараж с площ от 378.23 кв. м.;

– недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. Симеоновско шосе, представляващ офис с площ от 147.11 кв. м. и идеални части от поземлен имот.

Ноември 2017г. – бе осъществена продажба и на последните три апартамента в Комплекс Кипарисите, Св. Св.Константин и Елена, собственост на Премиер Фонд АДСИЦ.

Директор за връзки с инвеститори – считано от 02.10.2017 г. за ДВИ на Премиер фонд АДСИЦ е назначен Пламен Насков Куцаров

Прокурист на дружеството- считано от 19.07.2017г. в дружеството е назначен прокурист Евгени Йорданов Ташев

Нов представляващ на дружеството – считано от 11.07.2017 г.  Антония Стоянова Видинлиева е новия Изпълнителен Директор

Нов Председател на съвета на директорите- считано от 27.06.2017 г. Деница Димитрова Кукушева е новия Председател на съвета на директорите

Ръководството е сключило два договора за банково кредитиране с инвестиционно предназначение;

Нов Директор за връзки с инвеститори, считано от 15.07.2016 г. – Мария Александрова Илиева

– През м. юни 2016 г., посредством борсова търговия, са настъпили значителни промени в акционерната структура на „Премиер фонд“ АДСИЦ.  Детайлна информация е представена в секция „Акционери“.

Продадени са апартаменти, част от активите на Дружеството с произход – строителство и предназначение за продажба. Продажбата е осъществена през м. май 2016 г.