Обслужващи дружества

Home / За нас / Обслужващи дружества
На 21.03.2019 г. „Премиер фонд“ АДСИЦ получи одобрение от КФН за замяна на обслужващото си дружество „Стор Мениджмънт“ ООД.. Считано от 20.03.2019 г., обслужващо дружество на „Премиер фонд“ АДСИЦ е „Стор Мениджмънт 1“ EООД.

На 11.08.2017 г. „Премиер фонд“ АДСИЦ получи одобрение от КФН за замяна на обслужващото си дружество „Фонд Мениджър“ АД. Считано от 14.08.2017 г., обслужващо дружество на „Премиер фонд“ АДСИЦ  е „Стор Мениджмънт“ ООД.

При осъществяване на дейността си Дружеството ползва услугите на “Фонд Мениджър” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна ул.“Петър Парчевич“ № 9, което осъществява функциите по обслужването и поддържането на недвижимите имоти на Дружеството, както и воденето на счетоводната отчетност и кореспонденция.