Информация съгласно ЗППЦК, ЗСПЗФИ и Наредба № 2

Home / За нас / Информация за инвеститорите / Информация съгласно ЗППЦК, ЗСПЗФИ и Наредба № 2

17.11.2023

Свикване на общо събрание на облигационерите с дата 05.12.2023 г. и резервна дата 20.12.2023 г.

07.11.2023

Уведомление за промяна на Директор за връзка с инвеститорите на Премиер Фонд АДСИЦ

24.10.2023

Уведомление па чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление па чл.19 от Регламент 596/2014

20.10.2023

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

03.10.2023

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

14.08.2023

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

08.08.2023

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

21.07.2023

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

11.07.2023

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

30.05.2023

Уведомление за промяна в дялово участие

09.05.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014

05.05.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014

05.04.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014

04.04.2023 г.

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

28.02.2023 г.

Уведомление па чл. 19 от Регламент 596/2014

15.02.2023 г.

Уведомление па чл. 19 от Регламент 596/2014

Уведомление па чл. 19 от Регламент 596/2014

27.01.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014

26.01.2023 г.

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014  

25.11.2022

Уведомление за промяна в дялово участие

09.11.2022

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014  

07.11.2022

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014   

07.10.2022

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014

16.09.2022

Уведомление по чл. 19 от Регламент 596/2014

08.09.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

29.07.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

14.07.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

07.06.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

13.04.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

18.03.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

11.03.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

10.02.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

09.02.2022

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

08.12.2021

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

03.11.2021

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

28.10.2021

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

13.10.2021

Уведомление по чл.19 от регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от регламент 596/2014

21.09.2021

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

18.08.2021

Уведомление за промяна на Директор за връзка с инвеститорите на Премиер Фонд АДСИЦ

12.08.2021

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

21.07.2021

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

19.07.2021

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

12.07.2021 г.

Уведомление относно удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ

22.06.2021

Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС

Решение на КФН за одобрение на Правила за управление на рисковете на „Премиер Фонд АДСИЦ при участия в учредяването или придобиването на дялове или акции в специализирано дружество по чл. 28 от ЗДСИЦДС

22.06.2021

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ

22.06.2021

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

06.04.2021

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

02.03.2021

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014

09.12.2020 г. Проведедено Общо събрание на облигационерите

Протокол от ОСО

Документ по чл.100б от ЗППЦК

Актуализиран проспект

09.12.2020 г.

Уведомление за промяна в дялово участие

04.12.2020 г.

Уведомление за промяна в дялово участие

24.11.2020 г. Общо събрание на облигационерите

Покана за свикване на ОСО

Протокол на СД за свикване на ОСО

Писмо предложение до довереника на облигационерите

Пълномощно

17.09.2020 г.

Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ

12.08.2020

Търгово предложение – уведомление по чл. 36 от Наредба 13 на КФН

Търгово предложение

Информация съгласно разпоредбата на чл.154, ал.1 от ЗППЦК

Становище на СД на ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ 

03.08.2020

Уведомление на СД от ЗППЦК по чл.151, ал.5

29.07.2020

Уведомление на СД от ЗППЦК по чл.151, ал.4

12.06.2020

Становище на СД по чл.151, ал.5 от ЗППЦК

10.06.2020

Уведомление на СД от ЗППЦК по чл.151, ал.4

27.03.2020 г.

Становище на СД по чл. 151, ал.5 от ЗППЦК

06.02.2020 г.

Уведомление за промяна в дялово участие

04.02.2020 г.

Уведомление по чл.112 Д от ЗППЦК

23.01.2020 г.

Уведомление за промяна в дялово участие

Уведомление за промяна в дялово участие

22.01.2020 г.

Уведомление за промяна в дялово участие

20.01.2020 г.

Уведомления за промяна в дялово участие

Поради допусната техническа грешка в Уведомление по чл.112 Б, ал.12 от ЗППЦК публикуваме ново Уведомление с нанесена необходимата корекция . Уведомление по чл.112 Б, ал.12 от ЗППЦК

Уведомление по чл.112 Б, ал.12 от ЗППЦК

Уведомление по чл.84, ал.1 от ЗППЦК

Съобщение по чл.92а, ал.1 и 2 от ЗППЦК

Проспект за увеличение на капитала одобрен от КФН на 12.09.2019

19-06-2019 година

Решение на СД за прекратяване на договор за прокура

Вписване на заличената прокура в Търговския регистър

  • 20-05-2019 година

Уведомление

03-11-2017 година

Уведомление

12-07-2016 година
Уведомление относно промяна в състава на Съвета на Директорите

04-07-2016 година
Уведомление относно Директора за връзки с инвеститорите

30-06-2016 година
Уведомление за избор на нов одитор

27-06-2016 година
Уведомление

24-06-2016 година
Уведомление

16-06-2016 година
Уведомление

14-06-2016 година
Уведомление

10-06-2016 година
Уведомление

08-06-2016 година
Уведомления за промяна в дялово участие

18-05-2016 година
Уведомление

03-07-2015 година
Уведомление

01-06-2015 година
Уведомление за промяна на Директора за връзки с инвеститори

28-05-2015 година
Уведомление за избор на одитор

04-03-2015 година
Уведомление

01-08-2014 година
Уведомление

30-06-2014 година

Във връзка с чл.4 ЗПЗФИ Премиер Фонд АДСИЦ уведомява инвестиционната общност, че е извършено вписване в ТР на промените в устава на дружеството, приети от общото събрание на акционерите, проведено на 5 юни 2014 година.

Устав

05-06-2014 година
Уведомление за разпределяне на дивидент

09-05-2014 година
Уведомление

25-10-2013 година

Във връзка с чл.4 ЗПЗФИ Премиер Фонд АДСИЦ уведомява инвестиционната общност, че на 25 октомври 2013 година в Търговския регистър са вписани гласуваните на последното общо събрание промени в обстоятелствата, а именно:
1. Общото събрание на Премиер Фонд АДСИЦ освобождава Галина Христова Стоянова като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ и избира “Гали Финанс” ЕООД като член на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ. «Гали Финанс» ЕООД ще бъде представлявано в заседанията на СД на Премиер Фонд АДСИЦ от управителя си Галина Христова Стоянова, съгласно решение на едноличния собственик.
2. Промени в устава на дружеството: В чл.50 ал.1 – старият текст се отменя и ал. 1 придобива текст “Възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се определят от общото събрание на акционерите по предложение на акционерите.”. Чл. 50 ал.2 се отменя. Чл. 50 ал.3 се отменя.

Устав

23-10-2013 година
Уведомление

16-08-2013 година
Уведомление

5-06-2013 година
Протокол от Общото събрание на акционерите проведено на 05 юни 2013г.
Решения на Общото събрание на акционерите
Акционери на Премиер Фонд АДСИЦ взели участие в Общото събрание на акционерите чрез представители
Съобщение относно разпределение на печалбата

7-01-2013 година
Уведомление

27-12-2012 година
Уведомление

27-11-2012 година
Уведомление

07-06-2012 година

Решения на общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ, проведено на 7 юни 2012 година:
1. Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2011 год.
2. Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.
3. Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема годишния финансов отчет за дейността на дружеството през 2011 год.
4. Общото събрание приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2011 год.
5. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.
6. Общото събрание на акционерите на “Премиер Фонд” АДСИЦ приема предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор, който да провери финансовия отчет на дружеството за 2012 година да бъде избран Недьо Михалев Недев (диплом № 145).

07-06-2012 година
Протокол от Годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 7 юни 2012 година

07-06-2012 година

Във връзка с чл.4 ЗПЗФИ Премиер Фонд АДСИЦ уведомява инвестиционната общност, че на 6 юни 2012 година дружеството е получило Акт за приемане на конструкцията Приложение № 14, с което се удостоверява завършването на проекта на дружеството за курортна сграда Кипарисите на етап “груб строеж”.

Премиер Фонд АДСИЦ стартира продажбите и вече функционира сайт www.kiparisite.bg, в който потенциалните купувачи могат да получат информация за обекта на български, руски и английски език.

07-06-2012 година

На проведеното общо събрание на акционерите на 7 юни 2012 година бяха упражнени следните гласове чрез представители : акционерът Експрес Гаранцион ООД, притежаващ 49 500 акции е представен от пълномощника си Милена Петкова Джогалова, а акционерът УПФ Съгласие, притежаващ 40 860 акции – чрез пълномощника Ангелина Маринова Проданова.

07-06-2012 година

Премиер Фонд АДСИЦ съобщава, че на проведеното годишно общо събрание на акционерите на 7 юни 2012 година не е взето решение за разпределяне на дивидент.

05-03-2012 година

Във връзка с чл.4 ЗПЗФИ Премиер Фонд АДСИЦ уведомява инвестиционната общност за постъпило искане на 5 март 2012 година от одитора на дружеството Мариета Манолова да бъде заменена с друг одитор поради здравословни причини.На свое заседание, проведено на 5 март 2012 година Съветът на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ взе решение да възложи одита на годишния финансов отчет на дружеството на експерт-счетоводителя Недьо Михалев Недев, диплом № 145 / 1992.

19-12-2011 година

С настоящото Премиер Фонд АДСИЦ уведомява инвестиционна общност за следното взето решение от Съвета на Директорите на дружеството във връзка със започналите строителните работи по проекта на дружеството за строеж на курортна сграда “Кипарисите” в К.К.Св.Св.Константин и Елена :Съветът на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ упълномощава изпълнителния директор Борислав Найденов да сключи договор за допълнителни строително-монтажни работи за завършване на сградата до етап “груб строеж” с Експрес Гаранцион ООД съгласно одобрен проекто-договор.

07-12-2011 година

На 6 декември 2011 година, във връзка с окончателно изпълнение на предварителен договор за строеж срещу обезщетение с Юлианна Стаматова, на Премиер Фонд АДСИЦ е учредено безсрочно право на строеж върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2568.209, находящ се в гр.Варна, община Варна, област Варна, район “Приморски”, К.К. “СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”, целия с площ 655 кв.м. Правото на строеж е учредено за построяване до груб строеж в гореописания поземлен имот на КУРОРТНА СГРАДА с жилища “КИПАРИСИТЕ”, състояща се от ТРИ НАДЗЕМНИ, ЕДИН ПОДЗЕМЕН /СУТЕРЕНЕН/ ЕТАЖ И ЕДИН ТАВАНСКИ ЕТАЖ СЪС СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, със застроена площ на сградата 168.84 кв.м., с обща разгъната застроена площ на надземни етажи – 651,6 кв.м., сутерен със застроена площ 171.97 кв.м и тавански етаж със складови помещения със застроена площ 155.46 кв.м. Строителните работи стартират до седем дни. Очакваният срок на строителните работи е 18 месеца, като времето на действащата за летния сезон строителна забрана не се включва в посочения срок.

» Уведомление във връзка с окончателно изпълнение на предварителен договор

17-11-2011 година

С настоящото Премиер Фонд АДСИЦ уведомява инвестиционна общност за следните взети решения от Съвета на Директорите на дружеството във връзка с предстоящо стартиране на строителните работи по проекта на дружеството за строеж на курортна сграда “Кипарисите” в К.К.Св.Св.Константин и Елена :

1. Съветът на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ упълномощава изпълнителния директор Борислав Найденов да сключи окончателен договор за извършване на строителство срещу учредено право на строеж върху УПИ № ХІV-2568.209/ стар ХІV-177/ кв.32, по плана на К.К.Св.Св.Константин и Елена – вилна зона Варна, собственост на Юлианна Стаматова, при условията на предварителен договор от 03.09.2007г.

2. Съветът на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ упълномощава изпълнителния директор Борислав Найденов да сключи договор за строително-монтажни работи с Експрес Гаранцион ООД съгласно одобрен проекто-договор.

3. Съветът на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ упълномощава изпълнителния директор Борислав Найденов да сключи договор за изработка и доставка на арматурна заготовка с Интерком Груп ООД съгласно одобрен проекто-договор.

4. На основание договора за обслужване между Премиер Фонд АДСИЦ и Фонд Мениджър АД Съветът на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ упълномощава изпълнителния директор Борислав Найденов да подпише анекс към договора за обслужване, отнасящ се до строителството на курортна сграда “Кипарисите” съгласно одобрен проект.

01-11-2011 година

На проведено на 28 октомври 2011 година общо събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ бяха извършени следните промени в състава на Съвета на Директорите : г-н Валентин Вълев бе освободен от членство в Съвета на Директорите по негова молба; на негово място бе избрана г-жа Галина Христова Стоянова. Промените са вписани в Търговския регистър.

22-07-2011 година

На 22 юли 2011 година Премиер Фонд АДСИЦ бе уведомен от Община Варна, че е издадено разрешение за строеж за проекта на дружеството за изграждане на жилищна сграда “Кипарисите” в К.К.Св.Св.Константин и Елена – гр.Варна. Обявени са следните прогнозни параметри на проекта : начало на строителството – октомври 2011, край на строителството – декември 2012, издаване на разрешение за ползване – май 2013.; обща РЗП над терена 883,45 кв.м.; обезщетение за собствениците на терена – 35 %. При заложени разходи за строителство от 295 000 евро и прогнозни продажни цени от 850 евро на квадратен метър без ДДС, след приспадане на разходите за проектиране, надзор, инвеститорски контрол и комисионни по продажби, очакваната печалба от обекта е в размер на 230 000,00 лева или 0,35 лева на акция.

07-06-2011 година
Премиер Фонд АДСИЦ не разпределя дивидент за 2010год. Премиер Фонд АДСИЦ не разпределя дивидент за 2010год.

07-06-2010 година
На 07.06.2010г. се проведе Общо събрание на акционерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ. Дружеството не разпределя дивидент за 2009г., поради реализирана загуба за този период.

28-08-2009 година

Със сделка, приключила на 27.08.2009г. Виа Ойл ЕООД продава 34 832 броя акции /5,36%/ от Премиер Фонд АДСИЦ и участието му в капитала на дружеството пряко и чрез свързани лица става 0,15% /1 000 броя акции/. Със сделка, приключила на 27.08.2009г. Сиона ЕООД /лице, контролирано от Борислав Найденов- Изпълнителен директор на Премиер Фонд АДСИЦ/ придобива 34 832 /5,36%/ от капитала на Премиер Фонд АДСИЦ и общото му участие /пряко и чрез свързани лица/ достига 37,08% /240 980 броя акции/.

04-06-2009 година

Общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ, промени броя на членовете на СД от пет на три. ОС освободи Владислав Панев и Георги Амуджиев като членове на СД. ОС преизбра за нов 5 годишен мандат членовете на СД Борислав Любомиров Найденов, Милчо Петков Близнаков и Валентин Димитров Вълев. Премиер Фонд АДСИЦ не разпределя дивидент за 2008 година. Премиер Фонд АДСИЦ не разпределя дивидент за 2008 година.

26-06-2008 година
Премиер Фонд АДСИЦ не разпределя дивидент от печалбата, реализирана през 2007 година.

Протокол от Общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ от 28.11.2011г.
Протокол от Общото събрание на акционерите на Премиер Фонд АДСИЦ от 07.06.2011г.