За нас

Home / За нас

Основни данни за дружеството

Премиер Фонд е дружество със специална инвестиционна цел и е учредено на 11 януари 2006 година. Варненски Окръжен Съд вписва дружеството с решение № 635 от 27 януари 2006 година. Лицензът на Премиер Фонд АДСИЦ за извършване на дейност като АДСИЦ е издаден с решение на Комисията за Финансов Надзор № 245-ДСИЦ от 29 март 2006 година.

Предметът на дейност на Премиер Фонд АДСИЦ е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Дружеството е учредено с капитал 500 000 лева. Задължителното по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел увеличение на капитала до 650 000 лева приключи успешно на 23 юни 2006 година, като всички права бяха продадени при цена 0,60 лв за право още на първия борсов аукцион на 17 май 2006 година. На 28 септември 2006 година Съветът на Директорите на Премиер Фонд АДСИЦ взе решение за увеличение на капитала на дружеството с 16 250 000 лева на 16 900 000 лева, което приключи неуспешно.